Taxnet


foto-01.jpg

Automatizovaný Daňový Informační Systém (ADIS)

Na vývoji tohoto systému pro Ministerstvo financí ČR se naše společnost podílí jako subdodavatel společně se společnostmi INTAX, s.r.o. a GIST, s.r.o., koordinátorem celého projektu je IBM ČR s.r.o..

Jedná se o informační systém, který je provozován na finančních úřadech, finančních ředitelstvích a Ministerstvu financí ČR.

Systém ADIS je rozdělen do více aplikačních celků, z nichž společnost TAXNET realizuje aplikační vybavení pro následující oblasti:
DPH - Daň z přidané hodnoty
DDA - Daň darovací
DDE - Daň dědická
DNN - Daň z nabytí nemovitosti
DPN - Daň z převodu nemovitosti
LPH - Loterie a podobné hry
DHH - Daň z hazardních her
EUV - Evropská unie, VIES
RCO - Registr cen obvyklých
EPO - Elektronické podání
DSD - Spotřební daně (do roku 2003 - před nabytím účinnosti zákona č. 353/2003 Sb.)

V mnoha dalších oblastech spolupracujeme jako spoluřešitelé na realizaci průřezových úloh ADIS, úloh změny místní příslušnosti, registru evidence nemovitostí, přenosů dat, evidence písemností a řady dalších.

ADIS komunikuje rovněž s jinými informačními systémy. Jedná se například o IS katastru nemovitostí, ze kterého jsou přebírána data pro potřeby správy daně z nemovitostí, daně z převodu nemovitostí, daně darovací. Dále jsou přebírány informace z registru obyvatelstva, registru motorových vozidel a evidence MPSV. Oboustranně se vyměňují data s ČNB a ostatními bankami. ADIS pak mimo jiné poskytuje podklady pro informační systémy MPSV, ČSÚ a další.

Historie

Na projektu ADIS se začalo pracovat v roce 1991, kdy Ministerstvo financí ČR vyhlásilo výběrové řízení k jeho realizaci. Do prvního kola se přihlásilo 150 firem, do následujícího kola pak byly vybrány firmy IBM, ICL a APP. V roce 1992 byl vyhlášen vítěz a projekt získala firma IBM ČR s.r.o.. Pracovníci TAXNETu, s.r.o. (v r. 1992 pracovníci OKD, Automatizace řízení a.s. a od roku 1993 pak AŘ SYSTÉMu a.s.) se podíleli na tvorbě nabídky IBM ČR.

Smlouva na realizaci první etapy výstavby systému byla podepsána v červnu 1992 - k ostrému nasazení došlo v březnu 1993. Systém ADIS je neustále rozšiřován a vylepšován na základě přibližně ročních kontraktů, v jejichž rámci se realizuje rozvoj automatizace správy všech daní v ČR. Souběžně s vývojem softwaru se provádí modernizace technického vybavení a zavádění modernějších technologií v určitých oblastech správy daní.

Technologie

Systém ADIS je převážně vytvářen v programovacím jazyce INFORMIX-4GL, s podporou CASE nástroje Select SE firmy LBMS. Převážná většina aplikací pro finanční úřady a Ministerstvo financí je vytvářena v terminálovém prostředí s prezentací na PC, jedná se o aplikace pro pořizování a správu dat, podporu zpracování a procesů ve správě daní.
Části systému ADIS jsou rovněž vyvíjeny jako internetové případně intranetové aplikace na platformě Java využívající data DB systému Informix.
Provoz systému ADIS hardwarově podporují unixové servery IBM RS 6000 (dnes pSeries) provozované pod operačním systémem AIX. Jednotlivé aplikace komunikují prostřednictvím privátní komunikační sítě daňové správy FINet-ADIS.

Řízení projektu

V rámci projektu ADIS byl koordinátorem projektu firmou IBM ČR, s.r.o. vytvořen celoprojektový systém řízení (SŘA-Systém řízení aplikací), který využívají všichni subdodavatelé a současně také pracovníci MF ČR a FŘ. Na tento celoprojektový systém navazuje firemní systém řízení, který byl vyvinut pracovníky naší společnosti a umožňuje snadné a přesné zdokumentování práce v jednotlivých oblastech projektu a etapách vývoje a rovněž podporuje řízení firemních procesů.

Celoprojektový systém řízení aplikací

Systém řízení aplikací (SŘA) je tvořen technickými, programovými a organizačními prostředky, na jejichž základě je řízen celý vývojový cyklus projektu ADIS. Všechna data systému řízení aplikací jsou uložena a spravována prostřednictvím Lotus Domino Server. Systém řízení aplikací je tvořen především aplikacemi:
   - zabezpečená elektronická pošta,
   - Hot Line
   - Uživatelská příručka,
   - Distribuční listy
   - Analytická zadání
a další informace potřebné k realizaci projektu.
Data systému řízení aplikací jsou se replikují a jsou přístupná jak řešitelům, tak pracovníkům finančních ředitelství a MF ČR.

Na MF ČR se vývojem ADIS zabývá oddělení Vývoje ADIS, které je podřízeno odboru Rozvoje IS daňové správy ze skupiny útvarů Ústředního finančního a daňového ředitelství.

Každá nová aplikace nebo rozšíření stávající aplikace ADIS je specifikována smlouvou a realizována v rámci stanoveného vývojového cyklu. Tento cyklus obsahuje 24 kroků, které lze rozdělit do 4 skupin:
1) společné kroky přípravy a vývoje na straně zadavatele a řešitele,
2) kroky vývoje, testování a přípravy verze na straně řešitele,
3) společné testování a přejímka verze zákazníkem od řešitele,
4) příprava a předání ostré distribuční verze zákazníkovi.

Analytické zadání

Analytická zadání vypracovává řešitel dané aplikační oblasti pro všechny úlohy specifikované smlouvou. Vytváří se zejména na základě informací a podkladů poskytnutých garantem (zápisy z garanční skupiny, metodika, výkladová stanoviska, legislativní normy a další). Návrh analytického zadání prezentuje řešitel garančním skupinám a poté jej předává ke schválení garantovi. Po schválení analytického zadání garantem aplikační oblasti a hlavním analytikem IBM ČR je schválí a podepíše hlavní garant MF ČR. Tímto se analytické zadání stane závazným podkladem pro řešení.

Distribuční list

Informuje uživatele o provedených změnách, opravách a nově realizovaných úlohách. Každé řešitelské pracoviště vytváří část distribučního listu dle oblasti, kterou řeší a realizuje. Distribuční list podrobně popisuje řešení připomínek, námětů, chyb a požadavků, které byly hlášeny v systému Hot-line, a nových úloh zpracovaných na základě schválených analytických zadání.

Hot-line

Systém Hot-line je vytvořen pro předávání informací, požadavků, připomínek a námětů k jednotlivým aplikacím a aplikačním oblastem. Upozorňuje na chyby, které vznikly při zpracování jednotlivých aplikací a musí být opraveny. Obsahuje však i náměty a připomínky uživatelů, vč. požadavků na řešení a realizaci úloh. Hot-line tohoto typu jsou řešeny buď operativně, nebo se postupují k projednání garančním skupinám.
Na řešení jednotlivých problémů, připomínek i námětů spolupracují řešitelé přímo s pracovníky oddělení automatizace a informatiky jednotlivých finančních ředitelství, kteří zabezpečují podporu koncovým uživatelům na finančních úřadech, spadajících pod působnost daného finančního ředitelství.

Uživatelská příručka

Ke každé aplikaci je vytvořen popis aplikace a postupů zpracování, který je dokumentován v uživatelské příručce. Tyto informace pak usnadňují uživateli práci s jednotlivými úlohami a pomáhají dodržet předepsaný postup.Vytisknout : Vytisknout článek