Taxnet


foto-01.jpg

VIES (VAT Information Exchange System)

VIES je nadstavbou ADIS, využívá dat ze systému ADIS a jedná se o systém předávání informací o DPH v rámci členských států EU. Systém byl založen z důvodu zrušení fiskálních hranic uvnitř EU (k počátku roku 1993). Právní rámec je dán směrnicí 91/680/EEC (prosinec 1991), která založila principy Zákona EU o DPH a nařízením 92/218/EEC (leden 1992), které se zabývá administrativní spoluprací v oblasti DPH. Principem je zachovat tzv. "nulovou" sazbu daně DPH pro vyvážené zboží a zdanit dovážené zboží sazbou platnou v zemi příjemce.

Výměna informací je prováděna v systému VIES. Pro fungování systému musí každá členská země udržovat informace o registračních záznamech plátců DPH a jejich změnách, dále pak databázi údajů o dodávkách do členských státu EU. Za každé čtvrtletí musí každý subjekt (plátce DPH), který učinil intrakomunitární dodání, podat Souhrnné hlášení (SH), udávající celkovou sumu dodání jednotlivě pro každého odběratele.
Údaje z SH tvoří datovou základnu pro výměnu informací o obratových datech.

Každá členská země je povinna automaticky poskytnout za každé ukončené čtvrtletí data o intrakomunitárních dodávkách do jednotlivých zemí EU (tzv. čtvrtletní data). Tato data obsahují seznam odběratelů v dané členské zemi včetně celkové hodnoty intrakomunitárního dodání. Čtvrtletní data jsou základní informací pro danou členskou zemi.

Prostřednictvím systému VIES se může daňová správa členské země dotázat prostřednictvím definovaných dotazů do jiné členské země na:
- registrační údaje plátců DPH, a to jak aktuální, tak historické
- aktualizace poskytnutých primárních čtvrtletních dat
- detailní obratová data na úrovni obratu mezi jednotlivými dodavateli a odběrateli.
Výměna informací probíhá volitelně v synchronním nebo asynchronním režimu.

Systém VIES a definovaný VIES dotaz na registrační data zabezpečuje také provoz webové aplikace na stránkách EU pro poskytování informací o aktuální registraci plátce DPH. Kontrolu platnosti registračních údajů obchodních partnerů mohou využít také běžní uživatelé internetu na adrese (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/)

Technologie
Systém VIES je provozován v síti CCN/CSI, běží na IBM AIX platformě a komunikuje prostřednictvím CCN/CSI stacku s ostatními národními servery členských států EU. Vlastní komunikace je nezávislá na národních aplikacích a platformách, probíhá na bázi tcp/ip přenosů.
Rozhraní ke komunikačním funkcím je realizováno v ANSI C jazyce. Data potřebná pro provoz systému jsou ukládána centrálně do Informix databáze odkud se získávají pomocí Informix-4GL aplikací. Národní aplikace jsou provozovány centrálně na serverech MF ČR. Centrální aplikace jsou využívány uživateli na MF a rovněž pomocí remote přístupu také finančními úřady.
Remote aplikace jsou obsluhovány prostřednictvím Java servletů.

Portál Evropské unie

Vytisknout : Vytisknout článek